Telefoon :
+31 (0)6 552 33 552
Adres :
Stationsstraat 28
7481 JA Haaksbergen
Email :
info@majuhoki.com  

Privacy Policy

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door MAJUHOKI media consultancy. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is dhr. M.J.H.K. Hoffstedde H.O.D.N. MAJUHOKI media consultancy, Stationsstraat 28 te Haaksbergen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68931336.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, of gebruik maakt van onze site. 
Deze persoonsgegevens omvatten uw:

NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Betalingsgegevens
Geslacht
Geboortedatum
IP-adres

Wanneer u met onze website interactie hebt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie hieromtrent vindt u hieronder in het hoofdstuk “Cookies” van dit privacy beleid.

Deze gegevens omvatten:

Apparaat-ID´s, oproepstatus, netwerktoegang, opslag-informatie en accu-informatie; en
Cookies, IP-adressen, verwijzende kopteksten, gegevens die uw internetbrowser en de versie ervan identificeren en tags.
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met onze site, zoals klanten. 
We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze site bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

Waar worden uw gegevens verzameld/bewaard?

Uw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt.

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacy beleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw account bij ons aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).

Delen van uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met:

Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens ons, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,
Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Site of inbreuken op de voorwaarden van onze Site en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).
Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).
We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom ten alle tijden laten weten dat er niet langer toestemming wordt gegeven om uw gegevens door ons te laten verwerken. Neem hiervoor contact op via e-mail: info@majuhoki.com (zie artikel Contact).

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

Wij maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

* Functionele cookies

* Analytische cookies

* Tracking cookies

Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij onze site geen cookies ontvangt. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kan er van sommige diensten geen gebruik worden gemaakt.

Contact:

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@majuhoki.com.

Denk eraan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u.

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).